O nás

 

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno je

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno působí v Jihomoravském kraji.

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem při zvyšování jejich samostatnosti a začleňování do společnosti a současně se věnuje osvětě veřejnosti v této oblasti.

Činí tak prostřednictvím služeb

Osvětu veřejnosti realizuje prostřednictvím vzdělávacích a informačních aktivit.

Společným cílem činností služeb je vést klienta

  • k samostatnosti a nezávislosti,
  • ke zkvalitnění jeho života, zlepšování životních podmínek,
  • k podpoře společenského a kulturního uplatnění,
  • k dosáhnutí integrace společnosti na zásadě rovnosti,
  • k rozšiřování možností pracovního uplatnění a uplatnění všestranných zájmů.

Zásady, jimiž se řídíme:

  • profesionalita a odbornost,
  • respektování vlastní vůle klientů,
  • podpora osobní iniciativy a aktivního zájmu klientů,
  • individuální přístup.

Cílová skupina

Služby poskytujeme osobám od 16 let s těžkým postižením zraku nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, osobám s kombinovaným postižením zraku a sluchu poskytujeme služby tehdy, zajistí-li si sami vhodný způsob tlumočení.
V případě oblasti kompenzačních pomůcek na bázi ICT poskytujeme služby také dětem starším 7 let.

Cílovou skupinou je také veřejnost v územní působnosti organizace.

Struktura společnosti